Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten  en alle daarmee verband houdende handelingen van Soldier of Love.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Soldier of Love houdt zich bezig met coaching en mentorschap op het gebied van persoonlijke ontwikkeling door middel van oefeningen en gesprekken. Soldier of Love is als handelsnaam geregistreerd bij de kamer van koophandel onder De Verbindingsfabriekiek onder nummer: 65142411

Artikel 3 | Definities

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Soldier of Love. Als overeenkomst wordt gezien alle schriftelijke afspraken die aantoonbaar gemaakt worden (via mail, sms, whattapp of facebook messenger) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de af te nemen diensten.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor administratiedoeleinden.

Artikel 5 | Werkwijze

1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door opdrachtnemer gebruikte oefeningen en toepassingen en de daarbij geldende grenzen van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2. Soldier of Love houdt geen dossier bij van haar klanten, persoonlijke gegevens meer dan nodig voor administratieve doeleinden worden niet geregistreerd.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

3. De opdrachtgever is vooraf op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven zoals vermeld op de website van opdrachtnemer.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijke aantoonbaar akkoord heeft gegeven op de datum en het tijdstip van een coachingsafspraak.

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

1. Betaling vind plaats via pin of via facturatie. In het geval van facturatie dient opdrachtgever de betaling over te maken naar IBAN NL 60 ABNA 0547 0778 31 tnv Soldier of Love. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Artikel 8 | Annuleringsvoorwaarden

1. Annuleren door opdrachtgever: Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Afspraken die langer dan 24 uur van tevoren geannuleerd of verzet worden zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur vooraf aan de afspraak geeft opdrachtnemer opdrachtgever de mogelijkheid om deze binnen twee weken opnieuw in te plannen. Als opdrachtgever hier geen gebruik van wil maken, dan ziet opdrachtnemer zich genoodzaakt om voor de gemiste uren een factuur te sturen aan opdrachtgever van tenminste één uur.

3. Annulering door opdrachtnemer: Opdrachtnemer behoudt zich het recht om een sessie te annuleren, dan wel een cliënt te weigeren. Dat kan zowel vooraf tijdens de kennismaking zijn, of tijdens een afspraak als opdrachtnemer voelt dat Soldier of Love niet de goeie partner is voor opdrachtgever.

Artikel 9 | Geheimhouding

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de oefeningen en gesprekken.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11 | Klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur of het factuurbedrag dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.